Ovi
Hírek

HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2023/2024-es NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓ RENDJÉRŐL

 Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2023/2024-es nevelési évben

 

Felhívjuk a 2020. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 

Felvehető:

-aki a harmadik életévét betöltötte, vagy

-a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-éig tart.

 

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2023. május 08-tól 2023. május 10- ig, 8:00-17:00 óra

 

 

 A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 

          a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

          a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatóság igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),

          a gyermek TAJ kártyája,

          a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

          gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,

          amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről

          szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,

          az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről igazolás,

          3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

 

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények:

 

A 3. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztásáról a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény. 247. §-a (továbbiakban: Szabs. tv.) a következők szerint rendelkezik:

Az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el.

A Szabs. tv. 11. §-a alapján a szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet)

51. § (4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti

a) óvodás gyermek esetén a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot,

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.

(4c) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen

a) az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

Külföldön történő óvodakötelezettség teljesítés:

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (Rendelet 20. § (2) bek.)

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele, nevelésükre az alapító okirat szerint jogosult óvoda, és annak elérhetősége:

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvodák alapító okiratukban meghatározottak szerint az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekeket tudják ellátni: 

  • enyhe értelmi fogyatékos
  • beszédfogyatékos
  • pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek közül a súlyos tanulási zavarral küzdő
  • mozgásszervi fogyatékos gyerekek közül az önálló mozgásra képes
  • érzékszervi fogyatékos gyermekek közül a hallássérült (hallásukat műtéti úton helyreállított, létrehozott hallássérült), valamint a gyengén látó, akik ellátása nem igényel speciális eszközöket
  • autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek közül a jó értelmi képességekkel rendelkező, jól beszélő.

Az alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvoda és elérhetősége:

 

Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.

Az Önkormányzat fenntartásában az I. sz. Összevont Óvoda székhelyén és tagóvodájában:

          1238 Szitás u. 99. szám alatt lévő székhelyen és

          1238 Templom u. 10. szám alatt lévő tagóvodában

folyik német kétnyelvű óvodai nevelés.

 

Az Óvoda felvételi körzete:

 

A Nkt. 49. § szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – a Nkt-ben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A jelentkező gyermekek folyamatos felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben függ a férőhelyek számától. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A Nkt. 72. § (2) bekezdése alapján a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. 

 

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodák körzethatára a kerület teljes közigazgatási területe.

Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a KIR hivatali ügyek menüpont Köznevelési intézmények körzethatárait tartalmazó publikus nyilvántartás pontjában vagy a https://kir.hu/korzet oldalon elérhető az óvodai körzeteket tartalmazó nyilvántartás.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap elteltével, azaz 2023. június 09. napjáig.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. (Rendelet 20. § (4) bek.)

 

A jogorvoslati eljárás szabályai:

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. (Nkt. 37. § (2) bek.)

Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést (Nkt. 37. § (3) bek. b) pont).

A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. (Nkt. 38. § (4) bek.).

2023. évben az első óvodai foglalkozási nap – a nevelési év első napja:

2023. szeptember 4. (hétfő)

 

 

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat- szülői felügyeleti jogról letölthető a www.soroksar.hu oldaláról. Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot vagy a szülői felügyeletről szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában munkanapokon 8-15 óra között személyesen is kérhető a nyomtatvány.

 

                     Bese Ferenc                              dr. Szabó Tibor

                  polgármester s.k.                               jegyző s.k.

Facebook
Email