Szakmai munkát szabályzó dokumentumok

 

  • Törvényi rendelkezés 1993. évi LXXIX. törvény

24. §30 (1)31
(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.
(3) A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
(4) Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az e törvényben meghatározott óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel.

Szabályozza óvodánk működését, életét. Meghatároz olyan elveket, amelyek szülőkre, pedagógusokra, gyerekekre egyaránt érvényesek. 

A benne meghatározott szabályozók biztosítják az intézmény optimális működését, az intézményben zajló folyamatok megvalósításának módját.

Pedagógiai programunk az Egészséges életmódra nevelés, amely tükrözi hitvallásunkat, a több mint félévszázados múltunk hagyományait, értékeit.

 


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A II.sz. Napsugár Óvoda és konyha - Soroksár (székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 279., a

továbbiakban: ?Adatkezelő?) a jelen Tájékoztatóban tájékoztatja az érintetteket a tevékenységével összefüggő

? köztük az www.napsugarovi.eu weboldallal (?Weboldal?) kapcsolatban történő ? adatkezeléséről.

Az Adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU)

2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a

gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek,

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek

és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz

elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megváltoztatására. A

módosításokról az Adatkezelő a Weboldalon rövid felhívás útján vagy változás jellegétől függően közvetlenül

értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintett a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi az Adatkezelő

szolgáltatásait, az a Tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A jelen Tájékoztató nem terjed ki olyan honlapok adatkezelésére, melyekre a Weboldalon elhelyezett

hivatkozás vezet, valamint az olyan személyek adatkezelésére, amelyeknek az Adatkezelő a személyes

adatokat továbbítja.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli a közvetlenül az érintettektől gyűjtött és a más

adatkezelőktől kapott személyes adatokat is.

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban

meghatározott fogalmával.

Ennek megfelelően az alábbi fogalmak a következő jelentésekkel bírnak:

A személyes adat fogalma alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (?érintett?)

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,

különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy

vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e

minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált

módon végzett minden művelet és műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,

átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb

módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve

megsemmisítés.

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely

a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,

amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

1. Az Adatkezelő adatai

Neve: II.sz. Napsugár Óvoda és konyha

Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 279.

Elérhetősége: napsugarovoda@t-online.hu

Adószáma: 15523095-2-43

Képviseli: Hatosné Pásztor Gabriella

Adatvédelmi tisztviselő: Varga István

Elérhetősége: istvan.varga@webteszt.com

2. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja:

A tárhely-szolgáltató neve: Logintrade Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 2336 Dunavarsány Csenkesz u.5.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@logintrade.eu

3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának

időtartama

3.1. Az Adatkezelő a kötelezően ellátandó és önként vállalt önkormányzati feladatok és az államigazgatási

feladatok teljesítése céljából kezeli a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kezelendő, az érintettek

által rendelkezésre bocsátott, vagy az érintettekre vonatkozóan más adatkezelőktől kapott személyes

adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, közérdekű adatkezelés

vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása (GDPR 6. cikk. (1) c)

és e) pont).

Az adatok tárolásának időtartama: a vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam.

3.2. Az Adatkezelő részére küldött megkeresésekkel kapcsolatban közölt személyes adatok

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli azokat a 3.1. pont szerinti

kategóriába nem tartozó személyes adatokat, amelyeket az érintettel az Adatkezelőnek (ideértve az

Adatkezelő valamennyi munkatársát és a nevében eljáró személyt) címzett megkeresésében szóban vagy

írásban közöl.

A kezelt adatok köre: az érintett neve, elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám, lakcím), a megkeresés

szerinti ügy elintézéséhez szükséges egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás, a megkeresés teljesítése,

illetve a megkeresés szerinti ügy elintézése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) a) pont), amelyet az érintette a megkeresés közlésével ad meg.

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének

kezelésére vonatkozó hozzájárulását a napsugarovoda@t-online.hu e-mail címre küldött levélben

visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés

jogszerűségét.

Amennyiben az Adatkezelő által kért, az adatkezelés céljához szükséges adatokat az érintett nem bocsátja

az Adatkezelő rendelkezésére, annak az lehet a következménye, hogy az Adatkezelő a megkeresésnek

nem tud eleget tenni.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, annak hiányában a megkeresés szerinti ügy

lezárását követő 1 évig. Előbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának

Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult

az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal

rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez

szükséges).

3.3. A szerződéses partnerek, illetve közreműködőik személyes adatai

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a szerződéses partnerek, valamint azok

munkavállalóinak, kapcsolattartóinak, természetes személy megbízottjainak és vállalkozóinak személyes

adatait.

A kezelt adatok köre: név, beosztás, munkahely, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.)

Az adatkezelés célja: az együttműködés kialakításával és megvalósításával, szerződés teljesítésével

összefüggő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) a) pont), vagy a szerződés teljesítése vagy az Adatkezelő jogos érdekeinek

érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és f) pont).

A felhasználó bármikor jogosult a rá vonatkozó valamennyi személyes adat vagy azok egy részének

kezelésére vonatkozó hozzájárulását a napsugarovoda@t-online.hu e-mail címre küldött levélben

visszavonni. A hozzájárulás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés

jogszerűségét.

Amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez

szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a

személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival,

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az együttműködés

megszűnését követő 5 évig. Előbbi esetben a személyes adatok törlésére a hozzájárulás visszavonásának

Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül kerül sor. A hozzájárulás visszavonása esetén is jogosult

az Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésére, ha az adatkezelésre vonatkozóan más jogalappal

rendelkezik (pl. az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez

szükséges).

3.4. Önéletrajzok

A kezelt adatok köre: önéletrajz szerint. (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím )

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes

adatközlése alapján a Pályázónak jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban az

Adatkezelő támogatást, tanácsot nyújtson, továbbá, hogy a megjelölt pozíciókra a Pályázó

foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja, őt állásinterjúra behívja és meghallgassa.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

(GDPR 6. cikk (1) a) pont) A hozzájárulás megadása a szerződés kötésének előfeltétele, az

adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményei: az Adatkezelő a hozzájárulás hiányában a

Pályázót alkalmazni nem tudja, tekintettel arra, hogy önéletrajz hiányában nem tud megalapozott döntést

hozni az alkalmazást illetően.

Az adatkezelés időtartama: A Pályázó önéletrajzában szereplő személyes adatokat ? akár közvetlenül a

jelentkezőtől/pályázótól, akár a személyügyi központtól származnak ? az Adatkezelő a foglalkoztatásra

irányuló jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy ? a jogviszony létrehozása esetén ?

a jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli. Sikertelen pályázat esetén az önéletrajzot az

Adatkezelő visszajuttatja a Pályázónak vagy az önéletrajz törlésre/megsemmisítésre kerül. A hozzájárulás

visszavonása esetén az önéletrajz a visszavonás Adatkezelő általi átvételét követő 30 napon belül

törlésre/megsemmisítésre kerül. Az Adatkezelő a Pályázó kifejezett kérése és hozzájárulása esetén a

sikertelen pályázatot követő 1 évig tárolja az önéletrajzot esetleges jövőbeli állásajánlattal kapcsolatos

megkeresés céljából.

4. Az érintettek jogai

4.1. Tájékoztatáshoz való jog: Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek

rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást az érintettek részére

megadja. Az érintettek az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek

tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.

4.2. Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban

van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az

adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategórái,

akikekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama;

az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti

hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált

döntéshozatal ténye.

Az érintett kérésére az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt személyes

adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében.

4.3. Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan

személyes adatokat helyesbítse vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben

ezen műveleteket az érintett nem tudja önállóan elvégezni, akkor kérését az Adatkezelő 1. pont szerinti

elérhetőségeire küldheti el.

4.4. Törléshez való jog: Az Adatkezelő a kérelem átvételétől számított 30 napon belül törli az érintettre

vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt

indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek

más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezés ellen és nincs

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni

kell) alapján kéri. Az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség

teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a

törlést megtagadni.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok

pontosságát, kérheti, hogy az Adatkezelő a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozza az érintett

személyes adatok kezelését.

Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi

a személyes adatok törlését, vagy ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra

adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is

jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes

adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt,

széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve hogy ezeket az

adatokat ő vagy ? ha ez technikailag megvalósítható ? az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa,

ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

4.7. Tiltakozáshoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos

érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ebben

az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett

érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.8. Jogérvényesítés: Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhatnak az

1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges

jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes

bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

5. Az adatkezelés módja, adattovábbítás, adatbiztonság

5.1. Az érintettek adatait az Adatkezelő ? az érintett előzetes, írásbeli hozzájáulása nélkül ? nem hozza

nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha arra bírósági vagy hatósági határozat,

illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles vagy ha az Adatkezelő az adott tevékenység végzését

harmadik személynek részben vagy egészben átadja.

5.2. Az Adatkezelőt az érintett által szolgáltatott adatok valótlanságával, téves megadásával, elírásával

összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli sem az érintettel, sem más, harmadik személlyel

szemben, kivéve ha az Adatkezelő jogszabályi rendelkezés alapján az adott személyes adat ellenőrzésére

köteles. Amennyiben a megadott személyes adatok valótlanságával kapcsolatban bármely harmadik

személy igényt támaszt az Adatkezelővel szemben, az igény kielégítéséért az érintett köteles az

Adatkezelő helyett helytállni. Az érintett az elérhetőségeinek megadásakor egyben felelősséget vállal

azért, hogy a megadott e-mail címről vagy telefonszámról kizárólag ő kommunikál, illetve vesz igénybe

bármilyen szolgáltatást.

5.3. Az Adatkezelő nem nyújt közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő

szolgáltatást. A 16. életévét be nem töltött gyermekek adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása csak akkor

jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adta meg vagy

engedélyezte. A hozzájárulást megadó szavatolja, hogy a hozzájárulás a fenti jogszerűségi feltételnek

megfelel. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy a fenti előírások alapján az adatkezeléshez

való hozzájárulás jogsértőnek minősül, haladéktalanul intézkedik a személyes adatok törlése iránt, kivéve,

ha azok kezelésére egyéb jogalappal rendelkezik.

5.4. Az Adatkezelő a jogszabályban foglalt kötelezettségei és a szerződéses partnerekkel fennálló szerződések

teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben átadhatja az érintettek személyes adatait a teljesítésbe

bevont közreműködői (megbízottjai, alvállalkozói) részére, akik így adatfeldolgozóként az Adatkezelő

nevében kezelik az adatokat. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat önállóan nem, kizárólag az

Adatkezelő utasításai szerint kezelhetik.

5.5. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, amely vállalja, hogy az Adatkezelőtől

kapott személyes adatokat a GDPR-nak, a fenti magyar jogszabályoknak és az Adatkezelő utasításainak

megfelelően kezeli, továbbá az adatkezelése során a személyes adatok védelme és az érintettek jogainak

érvényesülése érdekében legalább a jelen Tájékoztató szerinti garanciákat nyújtja.

5.6. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem

kívánja továbbítani.

5.7. Amennyiben arra az Adatkezelő jogszabály alapján jogosult, az Adatkezelő hozhat olyan döntést az

érintettre vonatkozóan, amely az érintett személyes adatainak automatizált kezelésén alapul.

5.8. Az Adatkezelő megtesz minden olyan ? a tudomány és technológia állására és a megvalósítás költségeire,

továbbá az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek

jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázatra tekintettel megfelelő ? biztonsági, technikai és szervezési

intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről,

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az esetleges hozzáférhetetlenné

válás ellen.


Varga István

információbiztonsági szakértő

Web Biztonság Informatika Kft.

Tel: +36 20 503 2503

E-mail: istvan.varga@webteszt.com

Web: www.webteszt.com


Budapest, 2019. május 24.